„TENEV SPORT BULGARIA“ LTD

Custom sports wear manufacturer

Контакти


Пловдив 4000 България
Бул : Академик Петър Динеков №10
032/ 68 33 11
0893 411 280
E-Mail : e-mail: info@tenevsport.com

Тенев Спорт

20.07.2023г. В изпълнение на АДБФП BG-RRP-3.004-0594-C01 ТЕНЕВ СПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД обявява открит избор с Публична покана за избор на изпълнител/ли за
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА:
ОП 1 Лазерна система за еднопластов разкрой по образ
ОП 2 Дигитален индустриален сублимационен принтер - 2 бр.
ОП 3 Дву-иглов 4-конечен плосък оверлог - 3 бр.,3-иглова 5-конечна цилиндрична покривна машина за подгъви и украсителни тигел- 1бр., 3-иглова 5-конечна цилиндрична покривна машина за подгъви с ляв нож за изрязване резервата на плата до тегела - 1бр., 3-иглова 5-конечна плоска двойнопокривна машина за подгъви и украсителни тигел - 1бр., 3-иглова 5-конечна ръкавна двойнопокривна машина - 1бр., Илична машина за прав илик - 1бр. и Боксер машина - 1бр.
Краен срок за подаване на оферти 27.07.2023г.

Документите за кандидатстване можете да свалите от тук.

Офертите се подават през ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg

Спортни екипи, футболни екипи
Тенев спорт

Производител на спортни екипи

България,
Бул : Академик Петър Динеков №10
Пловдив 4000 България
032/ 68 33 11
0893 411 280

TOP